نصب DHCP در Server Core

 

به منظور نصب سرویس DHCP بر روی Server Core طبق مراحل زیر اقدام نمایید:

1. جهت نصب این سرویس دستور start /w ocsetup DHCPServerCore را اجرا کنید. به شکل زیر نگاه کنید:

dhcp-server-core2

2. به منظور اطمینان از اتمام موفقیت آمیز عملیات نصب طبق تصویر زیر عمل نمایید:

dhcp-server-core2

لازم است که بدانید، بعد از انجام عملیات نصب، می بایست جهت استفاده از سرویس DHCP، سرویس مرتبط با آن را فعال نماییم و این بدان علت است که به صورت پیش فرض، بعد از نصب سرویس DHCP، سرویس مرتبط با آن در حالت غیر فعال می باشد. شما می توانید جهت کسب اطمینان از غیر فعال بودن این سرویس بلافاصله بعد از اتمام عملیات نصب، از دستور زیر استفاده کنید:

dhcp-server-core3

به منظور فعال نمودن این سرویس می توانید طبق مراحل زیر اقدام نمایید:

1. ابتدا با استفاده از دستور sc، نحوه‌ی فعال شدن سرویس DHCP را در حالت Automatic قرار می دهیم. به شکل زیر نگاه کنید:

dhcp-server-core4

2. در این مرحله با استفاده از دستور net، سرویس DHCP را فعال می نماییم. به شکل زیر نگاه کنید:

dhcp-server-core5

3. به منظور بررسی وضعیت سرویس DHCP می توانیم از دستور netsh استفاده کنیم. به شکل زیر نگاه کنید:

dhcp-server-core6

توجه داشته باشید که اگر چنانچه سرویس DHCP در این مرحله فعال می باشد، اما هنوز Authorize نشده است. در خصوص چگونگی Authorize نمودن سرویس DHCP در Active Directory در مقالات آتی به صورت جامع صحبت خواهم کرد.