Backup برای DHCP Server

به صورت پیشفرض سرویس DHCP از اطلاعات موجود در پایگاه داده خود هر 60 دقیقه یکبار و در مسیر C:\WINDOWS\System32\dhcp\backup، پشتیبان تهیه می نماید. به منظور مشاهده این این تنظیمات پیشفرض کافیست دستورات زیر را اجرا نمایید:

 dhcp1

 

اگر چنانچه مایلید که این تنظیمات پیشفرض را تغییر دهید، می بایست به منظور تغییر مسیر ذخیره سازی فایل های پشتیبان از دستور set databasebackuppath و به منظور تغییر زمان انجام عملیات پشتیبان گیری از دستور set databasebackupinterval استفاده نمایید. به مثال زیر توجه کنید.

 

فرض کنید که می خواهیم محل ذخیره سازی اطلاعات پایگاه داده سرویس DHCP را از مسیر پیشفرض خود به مسیر C:\Backup تغییر داده و همچنین زمان انجام عملیات پشتیبان گیری را از 60 دقیقه به 24 ساعت تغییر دهیم. بدین منظور کافیست طبق تصویر زیر عمل کنیم:dhcp2 

 

توجه داشته باشید که در سررسید هر عملیات پشتیبان گیری، سرویس DHCP ابتدا فایل های پشتیبان قبلی را حذف و سپس فایل های پشتیبان جدید را در مسیری یکسان ایجاد می نماید.

 

نکته: محل ذخیره سازی فایل های پشتیبان نبایستی مکانی بر روی سرور دیگری باشد. جهت ذخیره سازی اطلاعات مرتبط با پشتیبان گیری می بایست از آدرس های محلی استفاده نمایید. جهت انتقال خودکار فایل های ایجاد شده می توانید از ابزارهایی همچون xcopy و یا robocopy استفاده نمایید.

<p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" alt="dhcp1" src="/fa/images/images/dhcp1.GIF" data-mce-src="images/images/dhcp1.GIF" height="236" width="588"></p>