نصب .Net Framework 3.5در ویندوز 8 و 2012 به صورت آفلاین

در قدم اول باید Command Prompt  را به صورت Run As Administratorباز کنید.

بدین منظور Start  را باز نموده و CMDرا تایپ کنید سپس CTRL+SHIFT+Enterبا فشرده و یا روی آیکون CMDراست کلیک و از نوار پایین Run as Administratorرا کلیک کنید.

حال دیسک Windows 8را در درایو خود قرار دهید و دستور زیر را در Command Promptاجرا کنید.

dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:G:\sources\sxs /LimitAccess

در این مثال Gنام درایوی است که دیسک نصب Windows 8در آن قرار دارد.