معرفی استاندارد های خانواده ISO2700X

 

در سال 2005 موسسه بین المللی استاندارد به این نتیجه رسید که یک استاندارد واحد جوابگوی نیاز جامعه جهانی برای برقراری امنیت در حوزه های مختلف نمی باشد. از اینرو اقدام به تشکیل خانواده استاندارد ISO27000 نمود که جنبه های مختلف این امر را پوشش میدهد. شما می توانید هریک از این استانداردها و هدف از بوجود آمدن آن را در زیر ملاحظه نمایید. البته برخی از این استانداردها هنوز منتشر نشده اند که در آینده ای نزدیک این امر تحقق خواهد یافت.

ISO27000: مقدمه و مروری بر استانداردهای خانواده ISMS به همراه تعریف واژگان رایج مورد استفاده.

ISO27001: ارائه الزامات استاندارد به منظور احراز صلاحیت سازمانها جهت اخذ گواهینامه.

ISO27002: مجموعه ای از تجربیات موفق در زمینه ISMS و راهنمای تمرین اجرای ISMS.

ISO27003: راهنمای پیاده سازی ISMS.

ISO27004: استاندارد اندازه گیری و تعیین سطح مدیریت امنیت اطلاعات.

ISO27005: استاندارد مدیریت ریسک در امنیت اطلاعات.

ISO27006: راهنمای مراحل دریافت گواهینامه.

ISO27007: راهنمای بازرسی و نظارت بر ISMS.

ISO27011: راهنمایی پیاده سازی ISMS در صنعت مخابرات.

ISO27799: راهنمای پیاده سازی ISMS در حوزه سلامت.